Oficjalny serwis miejski www.lebork.pl

MENU

W liczbach

Liczba ludności Lęborka: 33 532 (stan na: 31.12.2017)

 
Powierzchnia: Lębork zajmuje obszar 18 km2.
 
Użytkowanie gruntów: ogółem: 1.786 ha, w tym:
 • użytki rolne: 493 ha,
 • grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzewienia: 326 ha,
 • grunty pod wodami: 13 ha,
 • grunty zabudowane i zurbanizowane: 921 ha,
 • nieużytki: 27 ha
 • tereny różne: 6 ha.

ZASOBY MIESZKANIOWE LĘBORKA - (stan na 31.12.2015r.):

 

Liczba mieszkań: 12.643  (liczba izb 46.094, pow. użytkowa mieszkań 804.060m2)
 
w tym:
 • mieszkania komunalne: 1624
 • mieszkania socjalne: 451
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania: 63,6m2
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę: 22,7m2
Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców: 357,3
Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie: 2,8
 
 
Aktywne podmioty gospodarcze wg. bazy CEIDGN: 2328 (stan na 9.01.2018)
Liczba wszystkich podmiotów gospodarczych: 4909 (stan na 9.01.2018)
 

Ochrona zdrowia i opieka socjalna

 • Szpitale: 1,
 • Domy opieki społecznej: 3 (w tym 1 prywatny)
 • Domy dziecka: 1,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: 1.
 • Apteki: 10

Oświata:

Opieka nad dziećmi i młodzieżą:
 • Przedszkola i punkty przedszkolne: 11 (6 publicznych i 5 niepublicznych)
 • Żłobki: 2 (niepubliczne)
 • Domy dziecka: 1
 • Ośrodki szkolno-wychowawcze: 1
 • Szkoły podstawowe: 7 (w tym 1 niepubliczna)
 • szkoły podstawowe specjalne: 1,
 • szkoły muzyczne: 1.

Szkoły gimnazjalne: 2  (niepubliczne)

Szkoły średnie: 7, w tym:

 • publiczne: 5
 • niepubliczne: 2

Kościoły

 • Rzymsko - katolickie: 7,
 • Zielonoświątkowców: 1,
 • Ewangelicko - Augsburski: 1.

Inne obiekty:

Obiekty kultury:
 • kina: 1,
 • muzea: 1,
 • galerie: 1,
 • domy kultury: 1